Διασφάλιση Ποιότητας

Η ¨FRAKAPOR LOGISTICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ¨, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001-2000, από τον Δεκέμβριο του 2003. Η πιστοποίηση της Εταιρείας σύμφωνα με το προαναφερόμενο πρότυπο στοχεύει στα ακόλουθα επιτεύγματα:

Προώθηση και βελτίωση της ποιότητας σε όλη την εταιρεία

• Μεγιστοποίησης της ικανοποίησης του πελάτη

• Καταγραφή και ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών

• Ανάπτυξη και τεκμηρίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας

• Έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας

• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ποιότητας

• Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών της και διατήρηση της εμπορικής της δύναμης.

• Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονέκτ ηματος το οποίο θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου της στην εγχώρια και διεθνή αγορά .

• Ανάπτυξη μηχανισμών συνεχούς βελτίωσης της ασφάλειας & της αξιοπιστίας των υπηρεσιών που παρέχει στην αγορά και της ποιότητας των διεργασιών logistics

• Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωσης αυτής,

• συνεχής βελτίωση της οργάνωσης της εμπορικής της δύναμης και μείωση του λειτουργικού κόστους αυτής (καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των πωλήσεων, μείωση των χαμένων εργατοωρών, εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ.),

• Βελτιστοποίηση της απόδοσης όλων των πόρων της

• Μείωση του κόστους των υπηρεσιών και κυρίως μείωση του κόστους έλλειψης ποιότητας

• Ορθολογική διεξαγωγή των διεργασιών logistics που παρέχει (παραλαβή, αποθήκευση, διακίνηση, παράδοση, κλπ.),

• Ανάπτυξη μηχανισμών μείωσης των παραπόνων των πελατών της και

• Ενίσχυση των διαδικασιών και των μηχανισμών έγκαιρου εντοπισμού και πρόληψης προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα.

Αθήνα 2004

Η FRAKAPOR συμμετείχε με ποσοστό 50% στην Κοινοπραξία LOGISTICS 04, η οποία ήταν ανάδοχος του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Logistics στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.".
Copyright © 2010 FRAKAPOR LOGISTICS HELLAS Α.Ε.
Website by verve VERVE Internet & Open Source Solutions / FairyNetwork